آیکون منو
تدوین لایحه برخورد با فعالیت های مجرمانه

طبق اصل پنجاهم قانون اساسی کشور هرگونه فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است. با توسعه صنعت و گسترش زمینه های زیست محیطی "فعالیت های مجرمانه" که موجب تخریب محیط زیست می شوند اشکال مختلفی پیدا کرده است. بنابراین نیاز است یک پژوهش جدی و همه جانبه در خصوص شناسایی این فعالیت ها و نحوه برخورد با آنها باید صورت گیرد. البته این پروژه موارد  موثر و در ارتباط با آلودگی هوا را دربر خواهد داشت.

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *