آیکون منو
بازنگری و بروزرسانی فرآیند صدرو تأییدیه نوع و تطابق تولید خودرویی

فرآیند تائید نوع خودرو روش اجرایی است که بر اساس آن مرجع تایید، گواهی می‌دهد نوعی از وسیله نقلیه، سیستم قطعه یا مجموعه فنی، مقررات اجرایی و الزامات فنی استانداردهای تعیین شده را برآورده می‌سازد.  فرآیند تطابق تولید نیز جهت اطمینان از تطابق وسیله نقلیه موتوری، سیستم، مجموعه فنی مجزا با نوع تائید شده توسط گواهی مرجع می باشد.
 صدور گواهی نامه تأیید نوع خودرو و موتورسیکلت و نظارت بر تطابق تولید این محصولات یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. تاکنون این فرآیندها بصورت سنتی و با مراجعه حضوری متقاضیان صورت می گرفته است. هدف از این پروژه سیستماتیک نمودن فرآیندهای فوق است. یه این ترتیب یک سامانه ملی جهت انجام امور مربوط به این فرآیندها راه اندازی خواهد شد. انجام این پروژه موجب حذف مراجعات حضوری، افزایش دقت و اطمینان بخشی فرآیندها و همچنین راهی جهت اجرای دولت الکترونیک می باشد.

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *